⇦ | kdenlive [main]
Last updated on: 2022-01-26 08:16 [UTC]

Metadata for kdenlive in main

org.kde.kdenlive.desktop - 20.12.3-1 ⚙ amd64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: org.kde.kdenlive.desktop
Package: kdenlive
Name:
 eu: Kdenlive
 zh-TW: Kdenlive
 de: Kdenlive
 pt: Kdenlive
 nn: Kdenlive
 pt-BR: Kdenlive
 gl: Kdenlive
 zh-CN: Kdenlive
 ru: Kdenlive
 el: Kdenlive
 uk: Kdenlive
 fr: Kdenlive
 da: Kdenlive
 C: Kdenlive
 sv: Kdenlive
 sk: Kdenlive
 ca: Kdenlive
 ko: Kdenlive
 es: Kdenlive
 ar: كدينلايڤ
 it: Kdenlive
 sl: Kdenlive
 tr: Kdenlive
 cs: Kdenlive
 id: Kdenlive
 fi: Kdenlive
 bs: Kdenlive
 et: Kdenlive
 en-GB: Kdenlive
 ca-valencia: Kdenlive
 pl: Kdenlive
 nl: Kdenlive
Summary:
 eu: Bideo editorea
 zh-TW: 影像編輯器
 de: Video-Editor
 pt: Editor de Vídeo
 nn: Videoredigering
 pt-BR: Editor de Vídeo
 gl: Editor de vídeo
 zh-CN: 视频编辑器
 ru: Видеоредактор
 el: Επεξεργαστής βίντεο
 uk: Відеоредактор
 fr: Éditeur vidéo
 da: Videoredigering
 C: Video Editor
 sv: Videoeditor
 sk: Editor videa
 ca: Editor de vídeo
 ko: 동영상 편집기
 es: Editor de video
 ar: محرّر فيديوهات
 it: Editor video
 sl: Urejevalnik videa
 tr: Video Düzenleyicisi
 cs: Editor videa
 id: Editor Video
 fi: Videoeditori
 bs: Video uređivač
 et: Videoredaktor
 en-GB: Video Editor
 ca-valencia: Editor de vídeo
 pl: Edytor wideo
 nl: Videobewerker
Description:
 eu: >-
  <p>Kdenlive bideo editore ez-linear bat da. MLT azpiegituran oinarritua dago eta audio eta bideo formatu asko onartzen
  ditu, efektuak gehitzeko aukera eskaintzen dizu, trantsizioak eta zuk nahi duzun formatuan errendatzea.</p>

  <p>Eginbideak:</p>

  <ul>
   <li>Aztarna-anitzeko interfazea intuitiboa.</li>
   <li>Efektu eta trantsizio ugari.</li>
   <li>Kolore esparruak</li>
   <li>Oinarrizko DVD morroia</li>
  </ul>
 zh-TW: >-
  <p>Kdenlive 是一套非線性的影像編輯器。基於 MLT 框架,可接受許多影音格式,讓您可以加入特效,過場並轉編碼成您選擇的格式。</p>

  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>直覺的多軌介面</li>
   <li>許多特效與轉場效果。</li>
   <li>顏色範圍</li>
   <li>基本 DVD 精靈</li>
  </ul>
 de: >-
  <p>Kdenlive ist ein Video-Editor für nichtlinearen Schnitt. Es basiert auf MLT und verarbeitet viele Audio- und Video-Formate.
  Sie können Effekte und Übergänge benutzen und in Formate Ihrer Wahl umwandeln.</p>

  <p>Funktionen:</p>

  <ul>
   <li>Intuitive Mehrspur-Benutzeroberfläche.</li>
   <li>Viele Effekte und Übergänge.</li>
   <li>Farbbereiche</li>
   <li>Einfacher DVD-Assistent</li>
  </ul>
 pt: >-
  <p>O Kdenlive é um editor de vídeo não-linear. Baseia-se na plataforma MLT e aceita diversos formatos de áudio e vídeo,
  permitindo-lhe adicionar efeitos, transições e gravar no formato da sua escolha.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Interface multi-faixas intuitiva.</li>
   <li>Diversos efeitos e transições.</li>
   <li>Medições de cores</li>
   <li>Assistente Básico de DVD's</li>
  </ul>
 zh-CN: >-
  <p>Kdenlive 是一个非线性视频编辑器。它基于 MLT 框架并且支持许多音频和视频格式,允许您添加特效,转场并渲染为您想要的格式。</p>

  <p>功能:</p>

  <ul>
   <li>直观的多轨界面。</li>
   <li>提供许多特效和转场。</li>
   <li>颜色范围</li>
   <li>简易 DVD 向导</li>
  </ul>
 nn: >-
  <p>Kdenlive er eit program for ikkje-lineær videoredigering. Det er basert på MLT-rammeverket og støttar mange ulike video-
  og lydformat. Du kan leggja til spesialeffektar og overgangar, og eksportera til ulike filformat.</p>

  <p>Funksjonar:</p>

  <ul>
   <li>Intuitivt fleirsporsgrensesnitt</li>
   <li>Mange effektar og overgangar</li>
   <li>Fargeskop</li>
   <li>Enkel DVD-vegvisar</li>
  </ul>
 gl: >-
  <p>Kdenlive é un editor de vídeo non lineal. Está baseado na infraestrutura MLT e permite moitos formatos de son e vídeo,
  e permite engadir efectos, engadir transicións, e exportar en calquera formato.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Interface intuitiva con varias pistas.</li>
   <li>Moitos efectos e transicións.</li>
   <li>Ámbitos de cores.</li>
   <li>Asistente básico para DVD</li>
  </ul>
 pt-BR: >-
  <p>Kdenlive é um editor de vídeo não-linear. É baseado na plataforma MLT e aceita diversos formatos de áudio e vídeo,
  permitindo-lhe adicionar efeitos, transições e gravar no formato da sua escolha.</p>

  <p>Funcionalidades:</p>

  <ul>
   <li>Interface multifaixa intuitiva.</li>
   <li>Diversos efeitos e transições.</li>
   <li>Escopo de cores</li>
   <li>Assistente básico para DVDs</li>
  </ul>
 el: >-
  <p>Το Kdenlive είναι ένας μη γραμμικός επεξεργαστής βίντεο. Βασίζεται στο πλαίσιο εργασίας MLT και δέχεται πολλούς τύπους
  ήχου και βίντεο, επιτρέπει την προσθήκη εφέ, μεταβάσεων και αποτύπωσης στον τύπο αποθήκευσης της επιλογής σας.</p>

  <p>Χαρακτηριστικά:</p>

  <ul>
   <li>Διαισθητική πολυκάναλη διεπαφή.</li>
   <li>Πολλά εφέ και μεταβάσεις.</li>
   <li>Εμβέλειες χρωμάτων</li>
   <li>Βασικός οδηγός DVD</li>
  </ul>
 fr: >-
  <p>Kdenlive est un éditeur vidéo non-linéaire. Il utilise le moteur MLT et accepte de nombreux formats audio et vidéos,
  permet d'ajouter des effets et transitions, et exporte le rendu dans le format de votre choix.</p>

  <p>Fonctionnalités :</p>

  <ul>
   <li>Interface multipiste intuitive.</li>
   <li>Nombreux effets et transitions.</li>
   <li>Graphes des couleurs</li>
   <li>Assistant DVD de base</li>
  </ul>
 uk: >-
  <p>Kdenlive — нелінійний відеоредактор. Програму засновано на наборі засобів MLT, вона може працювати з даними у багатьох
  форматах зберігання відео та звукових даних, дозволяє додавати ефекти, переходи та надає змогу зберегти результати редагування
  у вибраному вами форматі.</p>

  <p>Можливості:</p>

  <ul>
   <li>Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для роботи з декількома доріжками одночасно.</li>
   <li>Багато ефектів та переходів.</li>
   <li>Контексти кольорів</li>
   <li>Базовий майстер створення DVD.</li>
  </ul>
 da: >-
  <p>Kdenlive er et ikke-lineært videoredigeringsprogram. Det er baseret på MLT-frameworken og accepterer mange lyd- og
  videoformater, giver dig mulighed for at tilføje effekter, overgange og rendere i det format du ønsker.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Intuitiv grænseflade med flere spor.</li>
   <li>Mange effekter og overgange.</li>
   <li>Farveskoper</li>
   <li>Simpel dvd-assistent</li>
  </ul>
 C: >-
  <p>Kdenlive is a non linear video editor. It is based on the MLT framework and accepts many audio and video formats, allows
  you to add effects, transitions and render into the format of your choice.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Intuitive multitrack interface.</li>
   <li>Many effects and transitions.</li>
   <li>Color scopes</li>
   <li>Basic DVD Wizard</li>
  </ul>
 sv: >-
  <p>Kdenlive är en icke-linjär videoeditor. Den är baserad på MLT-ramverket och accepterar många ljud- och videoformat,
  låter dig lägga till effekter, övergångar och återge med valfritt format.</p>

  <p>Funktioner:</p>

  <ul>
   <li>Intuitivt gränssnitt med flera spår.</li>
   <li>Många effekter och övergångar.</li>
   <li>Färgoscilloskop</li>
   <li>Enkel dvd-guide</li>
  </ul>
 ca: >-
  <p>El Kdenlive és un editor no lineal de vídeo. Està basat en l'entorn de treball MLT i accepta molts formats d'àudio
  i vídeo, permetent afegir efectes, transicions i representacions en el format de la vostra elecció.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Interfície multipista intuïtiva.</li>
   <li>Molts efectes i transicions.</li>
   <li>Àmbits de color</li>
   <li>Assistent bàsic per als DVD</li>
  </ul>
 sk: >-
  <p>Kdenline je nelineárny video editor. Je založený na frameworku MLT a podporuje veľa audio a video formátov, umožní
  pridávať efekty, prechody a renderovanie do formátu podľa vášho výberu.</p>

  <p>Funkcie:</p>

  <ul>
   <li>Intuitívne viacstopové rozhranie.</li>
   <li>Veľa efektov a prechodov.</li>
   <li>Farebné rozsahy</li>
   <li>Základný DVD sprievodca</li>
  </ul>
 ru: >-
  <p>Kdenlive — это нелинейный видеоредактор. Основан на Framework MLT и берёт из него множество звуковых и видео форматов,
  позволяет добавлять эффекты и переходы, собирать видео в выбранный вами формат.</p>

  <p>Возможности:</p>

  <ul>
   <li>Интуитивно понятный многодорожечный интерфейс;</li>
   <li>Множество эффектов и переходов;</li>
   <li>Цветовые клипы;</li>
   <li>Мастер создания DVD.</li>
  </ul>
 it: >-
  <p>Kdenlive è un editor video non lineare. È basato sull'infrastruttura MLT e accetta numerosi formati audio e video,
  consente di aggiungere effetti, transizioni e produrre il formato che si desidera.</p>

  <p>Funzionalità:</p>

  <ul>
   <li>Interfaccia multitraccia intuitiva.</li>
   <li>Numerosi effetti e transizioni.</li>
   <li>Diagrammi di colore</li>
   <li>Procedura guidata di base DVD</li>
  </ul>
 ko: >-
  <p>Kdenlive는 비선형 동영상 편집기입니다. MLT 프레임워크를 사용하며 여러 음악 및 동영상 형식을 지원하고, 효과 및 트랜지션을 추가할 수 있으며, 원하는 형식으로 렌더링할 수 있습니다.</p>

  <p>기능:</p>

  <ul>
   <li>사용하기 편한 다중 트랙 인터페이스.</li>
   <li>다양한 효과와 트랜지션.</li>
   <li>색상 범위</li>
   <li>기본 DVD 마법사</li>
  </ul>
 ar: >-
  <p>«كدينلايڤ» هو محرّر فيديوهات غير خطّي. بُني على إطار عمل MLT ويقبل العديد من نُسق الصّوت والفيديو. كما ويسمح بإضافة
  التّأثيرات والانتقالات.</p>

  <p>الميزات:</p>

  <ul>
   <li>واجهة متعدّدة المسارات بديهيّة.</li>
   <li>تأثيرات وانتقالات عديدة.</li>
   <li>نطاقات الألوان</li>
   <li>مُرشد DVD أساسيّ</li>
  </ul>
 sl: >-
  <p>Kdenlive je nelinearni urejevalnik videa, ki temelji na ogrodju MLT. Kdenlive zmore obdelati številne vrste zvočnih
  in video datotek, omogoča dodajanje učinkov, prehodov in izvoz videa v vrsto po vaši izbiri.</p>

  <p>Zmožnosti:</p>

  <ul>
   <li>Intuitiven vmesnik z več sledmi.</li>
   <li>Veliko učinkov in prehodov.</li>
   <li>Barvni obsegi</li>
   <li>Osnovni čarovnik za DVD-je</li>
  </ul>
 tr: >-
  <p>Kdenlive doğrusal olmayan bir video düzenleyicisidir. MLT çalışma çerçevesi tabanlıdır ve birçok ses ile video biçimini
  destekleyerek; efektler ve geçişler eklemenizi ve istediğiniz biçime dönüştürmenizi sağlar.</p>

  <p>Özellikler:</p>

  <ul>
   <li>Sezgisel çok parçalı arayüz.</li>
   <li>Birçok efekt ve geçiş.</li>
   <li>Renk kapsamları</li>
   <li>Temel DVD Sihirbazı</li>
  </ul>
 cs: >-
  <p>Kdenlive je nelineární video editor. Je založený na frameworku MLT a přehrává mnoho zvukových a video formátů, umožňuje
  přidat efekty, přechody a renderuje do formátu podle vašeho výběru.</p>

  <p>Vlastnosti:</p>

  <ul>
   <li>Intuitivní vícepohledové rozhraní.</li>
   <li>Spousta efektů a přechodů.</li>
   <li>Rozsahy barev</li>
   <li>Základní průvodce DVD</li>
  </ul>
 id: >-
  <p>Kdenlive adalah sebuah editor video non linier. Ia berdasarkan pada MLT framework dan menerima berbagai format audio
  dan video, yang memungkinkan kamu untuk menambahkan efek, transisi, dan render ke dalam format yang kamu pilih.</p>

  <p>Fitur:</p>

  <ul>
   <li>Antarmuka multitrack yang intuitif.</li>
   <li>Banyak efek dan transisi.</li>
   <li>Cakupan warna</li>
   <li>Dasar Asisten DVD</li>
  </ul>
 fi: >-
  <p>Kdenlive on epälineaarinen videoeditori. Se perustuu MLT-frameworkiin ja toimii monen eri ääni- ja videoformaatin kanssa.
  Voit lisätä efektejä ja siirtymiä, sekä renderöidä projektin haluamaasi tiedostomuotoon.</p>

  <p>Ominaisuuksia:</p>

  <ul>
   <li>Selkeä moniraitainen käyttöliittymä</li>
   <li>Monia erilaisia efektejä ja siirtymiä</li>
   <li>Väriavaruuksien säätömahdollisuus</li>
   <li>Yksinkertainen DVD:n luonti</li>
  </ul>
 es: >-
  <p>Kdenlive es un editor no lineal de video. Está basado en la infraestructura MLT y acepta numerosos formatos de audio
  y video, permitiendo agregar efectos, transiciones y procesar el video final en el formato deseado.</p>

  <p>Características:</p>

  <ul>
   <li>Interfaz multipista intuitiva.</li>
   <li>Muchos efectos y transiciones.</li>
   <li>Indicadores de color</li>
   <li>Asistente básico de DVD</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Kdenlive jest nieliniowym edytorem wideo. Oparty na szkielecie MLT, obsługuje wiele formatów obrazu i dźwięku, umożliwia
  dodawanie efektów i przejść, umożliwia składanie filmu w całość do dowolnego formatu.</p>

  <p>Możliwości:</p>

  <ul>
   <li>Intuicyjny interfejs wielościeżkowy</li>
   <li>Wiele efektów i przejść</li>
   <li>Zakresy barw</li>
   <li>Podstawowy pomocnik DVD</li>
  </ul>
 en-GB: >-
  <p>Kdenlive is a non linear video editor. It is based on the MLT framework and accepts many audio and video formats, allows
  you to add effects, transitions and render into the format of your choice.</p>

  <p>Features:</p>

  <ul>
   <li>Intuitive multitrack interface.</li>
   <li>Many effects and transitions.</li>
   <li>Colour scopes</li>
   <li>Basic DVD Wizard</li>
  </ul>
 ca-valencia: >-
  <p>El Kdenlive és un editor no lineal de vídeo. Està basat en l'entorn de treball MLT i accepta molts formats d'àudio
  i vídeo, permetent afegir efectes, transicions i representacions en el format de la vostra elecció.</p>

  <p>Característiques:</p>

  <ul>
   <li>Interfície multipista intuïtiva.</li>
   <li>Molts efectes i transicions.</li>
   <li>Àmbits de color</li>
   <li>Assistent bàsic per als DVD</li>
  </ul>
 et: >-
  <p>Kdenline on mittelineaarne videoredaktor. See tugineb MLT raamistikule ja võimaldab tarvitada paljusid heli- ja videovorminguid,
  lisada efekte ja üleminekuid ning renderdada tulemuse vajalikku vormingusse.</p>

  <p>Omadused:</p>

  <ul>
   <li>Hõlpsasti mõistetav mitme paneeliga liides</li>
   <li>Palju efekte ja üleminekuid</li>
   <li>Värviskoobid</li>
   <li>Lihtne DVD nõustaja</li>
  </ul>
 nl: >-
  <p>Kdenlive is een niet lineaire videobewerker. Het is gebaseerd op het MLT-framework en accepteert vele audio- en video-formaten,
  biedt de mogelijkheid effecten en overgangen toe te voegen en om te zetten naar het formaat van uw keuze.</p>

  <p>Mogelijkheden:</p>

  <ul>
   <li>Intuïtief interface met meerdere tracks.</li>
   <li>Veel effecten en overgangen.</li>
   <li>Kleurreeksen</li>
   <li>Basis dvd-assistent</li>
  </ul>
ProjectGroup: KDE
ProjectLicense: GPL-2.0+
Categories:
- AudioVideo
- AudioVideoEditing
Keywords:
 eu:
 - editatzea
 - bideoa
 - audioa
 - mlt
 - kde
 ca@valencia:
 - edició
 - vídeo
 - àudio
 - mlt
 - kde
 zh_CN:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 - 编辑
 - 视频
 - 音频
 de:
 - Editing
 - Bearbeitung
 - Schnitt
 - Videoschnitt
 - Video
 - Audio
 - MLT
 pt_BR:
 - edição
 - vídeo
 - áudio
 - mlt
 - kde
 pt:
 - edição
 - vídeo
 - áudio
 - MLT
 - kde
 gl:
 - editing
 - edición
 - video
 - vídeo
 - audio
 - son
 - mlt
 - kde
 nn:
 - redigering
 - video
 - lyd
 - mlt
 - kde
 ru:
 - editing
 - video
 - audio
 - редактирование
 - видео
 - аудио
 - mlt
 - kde
 el:
 - επεξεργασία
 - βίντεο
 - ήχος
 - mlt
 - kde
 fr:
 - montage
 - vidéo
 - audio
 - mlt
 - kde
 uk:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 - редагування
 - відео
 - звук
 - аудіо
 - млт
 - кдє
 da:
 - redigering
 - video
 - lyd
 - mlt
 - kde
 C:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 sv:
 - redigering
 - video
 - ljud
 - mlt
 - kde
 sk:
 - editovanie
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 ca:
 - edició
 - vídeo
 - àudio
 - mlt
 - kde
 it:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 es:
 - edición
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 ar:
 - تحرير
 - فيديو
 - صوت
 - كدي
 - واجهة
 - مسارات
 - تعدد
 ko:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 - 편집
 - 비디오
 - 오디오
 - 동영상
 - 음악
 sl:
 - urejanje
 - video
 - zvok
 - mlt
 - kde
 en_GB:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 tr:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 cs:
 - úprava
 - video
 - zvuk
 - mlt
 - kde
 id:
 - pengeditan
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 fi:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 - editointi
 - ääni
 et:
 - redigeerimine
 - muutmine
 - video
 - audio
 - heli
 - mlt
 - kde
 pl:
 - edytowanie
 - video
 - wideo
 - filmy
 - audio
 - dźwięk
 - mlt
 - kde
 nl:
 - bewerken
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
 zh_TW:
 - editing
 - video
 - audio
 - mlt
 - kde
Url:
 homepage: https://kdenlive.org/
 bugtracker: https://bugs.kde.org
 help: https://userbase.kde.org/Kdenlive/Manual
 donation: https://www.kde.org/community/donations/?app=kdenlive&source=appdata
Icon:
 cached:
 - name: kdenlive_kdenlive.png
  width: 48
  height: 48
 - name: kdenlive_kdenlive.png
  width: 64
  height: 64
 - name: kdenlive_kdenlive.png
  width: 128
  height: 128
 remote:
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/icons/128x128/kdenlive_kdenlive.png
  width: 128
  height: 128
 stock: kdenlive
Launchable:
 desktop-id:
 - org.kde.kdenlive.desktop
Provides:
 binaries:
 - kdenlive
 - kdenlive_render
 mediatypes:
 - application/x-kdenlive
Screenshots:
- default: true
 caption:
  uk: Монтажний стіл Kdenlive
  es: Línea de tiempo de Kdenlive
  sv: Kdenlive tidslinje
  zh-TW: Kdenlive 時間軸
  sk: Kdenlive časová os
  en-GB: Kdenlive Timeline
  ca: Línia de temps del Kdenlive
  it: Linea temporale Kdenlive
  ca-valencia: Línia de temps del Kdenlive
  de: Kdenlive-Zeitleiste
  fr: Montage Kdenlive
  et: Kdenlive ajatelg
  pl: Oś czasu Kdenlive
  sl: Časovnica Kdenlive
  pt: Linha Temporal do Kdenlive
  id: Linimasa Kdenlive
  el: Kdenlive χρονοδιάγραμμα
  cs: Časová osa Kdenlive
  C: Kdenlive Timeline
  nn: Tidslinje i Kdenlive
  eu: Kdenlive-n denbora-lerroa
  pt-BR: Linha do tempo do Kdenlive
  zh-CN: Kdenlive 时间轴
  ko: Kdenlive 타임라인
  da: Kdenlive tidslinje
  nl: Kdenlive tijdlijn
  ru: Монтажный стол Kdenlive
 thumbnails:
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-1_1248x657.png
  width: 1248
  height: 657
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-1_752x396.png
  width: 752
  height: 396
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-1_624x328.png
  width: 624
  height: 328
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-1_224x117.png
  width: 224
  height: 117
 source-image:
  url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1764
  height: 929
- caption:
  uk: Коригування звукових даних у Kdenlive
  es: Ajustes de audio de Kdenlive
  sv: Kdenlive ljudjusteringar
  zh-TW: Kdenlive 音訊調整
  sk: Kdenlive prispôsobenie zvuku
  en-GB: Kdenlive Audio Adjustments
  ca: Ajustaments de l'àudio del Kdenlive
  it: Regolazioni audio Kdenlive
  ca-valencia: Ajustaments de l'àudio del Kdenlive
  de: Kdenlive-Audioanpassungen
  fr: Ajustements audio Kdenlive
  et: Kdenlive helikohendused
  pl: Dostosowanie dźwięku Kdenlive
  sl: Prilagoditve zvoka Kdenlive
  pt: Ajustes de Áudio do Kdenlive
  id: Penyetelan Audio Kdenlive
  el: Kdenlive προσαρμογές ήχου
  cs: Úpravy audia v Kdenlive
  C: Kdenlive Audio Adjustments
  nn: Lysjustering i Kdenlive
  eu: Kdenlive audio doikuntzak
  pt-BR: Ajustes de áudio do Kdenlive
  zh-CN: Kdenlive 音频调整
  ko: Kdenlive 오디오 조정
  da: Kdenlive lydjusteringer
  nl: Kdenlive geluidsaanpassingen
  ru: Настройка звука Kdenlive
 thumbnails:
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-2_1248x657.png
  width: 1248
  height: 657
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-2_752x396.png
  width: 752
  height: 396
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-2_624x328.png
  width: 624
  height: 328
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-2_224x117.png
  width: 224
  height: 117
 source-image:
  url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1764
  height: 929
- caption:
  uk: Ефекти Kdenlive
  es: Efectos de Kdenlive
  sv: Kdenlive effekter
  zh-TW: Kdenlive 特效
  sk: Kdenlive efekty
  en-GB: Kdenlive Effects
  ca: Efectes del Kdenlive
  it: Effetti Kdenlive
  ca-valencia: Efectes del Kdenlive
  de: Kdenlive-Effekte
  fr: Effets Kdenlive
  et: Kdenlive efektid
  pl: Efekty Kdenlive
  sl: Učinki Kdenlive
  pt: Efeitos do Kdenlive
  id: Efek Kdenlive
  el: Εφέ Kdenlive
  cs: Efekty Kdenlive
  C: Kdenlive Effects
  nn: Kdenlive-effektar
  eu: Kdenlive efektuak
  pt-BR: Efeitos do Kdenlive
  zh-CN: Kdenlive 特效
  ko: Kdenlive 효과
  da: Kdenlive effekter
  nl: Kdenlive effecten
  ru: Эффекты Kdenlive
 thumbnails:
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-3_1248x657.png
  width: 1248
  height: 657
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-3_752x396.png
  width: 752
  height: 396
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-3_624x328.png
  width: 624
  height: 328
 - url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-3_224x117.png
  width: 224
  height: 117
 source-image:
  url: org/kde/kdenlive.desktop/39365b2490cd0bb2a24a677d5b70f337/screenshots/image-3_orig.png
  width: 1764
  height: 929
Releases:
- version: 20.12.3
 type: stable
 unix-timestamp: 1614816000
- version: 20.12.2
 type: stable
 unix-timestamp: 1612396800
- version: 20.12.1
 type: stable
 unix-timestamp: 1609977600
- version: 20.12.0
 type: stable
 unix-timestamp: 1607558400
ContentRating:
 oars-1.1: {}